ساختار انگلیسی برای توصیف عکس در آزمون دولینگو

یکی از بخش های ازمون زبان انگلیسی دولینگو بخش describe image یا همان توصیف یک عکس است که هم به صورت رایتینگ و هم به صورت اسپیگینگ در آزمون دولینگو نمایش داده می شود. ما در این پست سعی میکنیم ساختاری برای توصیف عکس زبان انگلیسی ارائه دهیم.

برای توصیف عکس به نکات زیر توجه کنید:

  • قبل از شروع صحبت ، با دقت به عکس خود نگاه کنید و چند لحظه فکر کنید.
  • تمام زمانی که به شما داده می شود را صحبت کنید. اگر برای انجام کار یک دقیقه وقت دارید ، از هر ثانیه استفاده کنید.
  • اگر کلمات مربوط به  تصویر را نمی دانید وحشت نکنید. نیازی به دانستن همه کلمات موجود در تصویر نیست.
  • حواس پرت نشوید و شروع به صحبت در مورد چیز دیگری نکنید. بر روی عکس یا تصویر تمرکز کنید.
  • اگر ذهنتان خالی شد وحشت نکنید. نفس عمیق بکشید ، به تصویر نگاه کنید و دوباره شروع کنید.

write your response 300x129 300x129 - ساختار توصیف عکس در آزمون دولینگو

توصیف عکس در ازمون دولینگو

دستور العمل زیر را تمرین کنید تا بتوانید بخش توصیف عکس در آزمون دولینگو را به راحتی پاسخ دهید.

 

?What is in the picture

In the picture I can see …
There
s / There are …
There isn’t a … / There aren’t any …

Say what is happening with the present continuous

The man is …ing
The people are …ing
It’s raining.

?Where in the picture

At the top/bottom of the picture …
In the middle of the picture …
On the left/right of the picture …
next to
in front of
behind
near
on top of
under

If something isn’t clear

It looks like a …
It might be a …
He could be …ing
Maybe it’s a …