پیرو تغیرات در ساختار امتیاز بندی آزمون بین المللی آزمون دولینگو، از تاریخ ۲۰ جولای۲۰۲۰ نمرات هم بصورت کلی (overall) و هم جز (subscores) ارائه خواهند شد.

💎 از تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۲۰ نمرات آزمون دولینگو در چهار محور و بر اساس چهار مهارت Writing, Speaking, Listening, Reading به شرح زیر ارایه خواهد شد:

۱️⃣ Literacy: Dictation (C-test), writing, Real Word (text)

۲️⃣ Conversation: Speaking, WFD, elicited speech, Real Word (audio)

۳️⃣ Comprehension: Dictation (C-test), WFD, elicited speech, Real Word (text), Real Word (audio)

۴️⃣ Production: Speaking and Writing

❇️ البته شایان ذکر است که در بخشهای مختلف آزمون تغییری ایجاد نخواهد شد و صرفا نتیجه ازمون به صورت overall و Subscores ارائه خواهد شد.